ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ НА САС
 
 
» Възстановяване на данни
НАЧАЛНА СТРАНИЦА
ДОКУМЕНТИ
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
АНКЕТИ
ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ
ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ
БУРГАС И ВАРНА
ЗА НАС
КОНТАКТИ
БЛОГ
ФОРУМ

Членство в САС

Повече информация за САС и по какъв начин можете да се свържете с нас, прочетете тук.

 
Език: Български
 

Следваща страница »

За Сдружението :

1. Сдружението е неправителствена организация с нестопанска цел с наименование „СВОБОДЕН АВИАЦИОНЕН СИНДИКАТ” ,  наричано по-долу за краткост САС.
2. Сдружението е неправителствена организация  с нестопанска цел , която обединява работниците и служителите в системата на гражданската авиация , летищата на територията на Република България и всички сродни на тях звена и обекти , включващи наземен и летателен състав.
3. САС е юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
4. САС е организация за осъществяване на дейност в частна полза.
5. САС се учредява за неопределен срок.
6. САС има седалище гр.Бургас.
7. САС представлява своите членове пред държавни органи , пред общественни и политически организации , пред национални и международни институции и организации , пред работодателя и други синдикални организации , като за осъществяването на своите цели си сътрудничи с тях.

САС има следните цели:

1. Да работи и съдейства за повишаване на образованието и квалификацията на своите членове.
2. Да защитава трудовите права и социалните интереси на своите членове , включително и да ги представлява с съда по тяхно искане.
3. Да работи за повишаване на жизненото равнище на своите членове , за повишаване размера на доходите им и на социалните придобивки.
4. Да защитава правото на безопасни и здравословни условия на труд.
5. Да защитава своите членове пред общественните организации и пред работодателя и да ги предпазва от техни неправомерни действия или бездействия.

За постигане на целите САС извършва следните действия:

1. Сътрудничи с български и чуждестранни синдикални , правителственни и неправителственни организации с цел осъществяване на взаимен обмен и информация.
2. Участва в международни и национални програми.
3. Организира семинари , лекции , дискусии  и квалификационни курсове на своите членове.
4. Предоставя информация относно действащите нормативни актове в областа на трудовото и осигурително законодателство , както и наредби и КТД.
5. Участва в подготовката на проекти за вътрешни правилници и наредби , издавани от прекия работодател.
6. Участва в подготовката и преговорите при сключването на КТД и следи за тяхното изпълнение от работодателя.

Допълнителни стопански дейности :

1. САС може да извършва допълнителна стопанска дейност , съгласно чл.3 ал.3 от ЗЮЛНЦ , която е свързана с предмета на дейност.Приходите от тазе дейност могат да се използват само за постигани на целите определени в Устава . САС МОЖЕ да:
- организира платени курсове за повишаване на професионалната квалификация
на работници и служители , които не са членове на сдружението
- продажба на печатни издания свързани с правата на работниците и служителите
- издателска и разпространителска дейности

Членство

1. Членуването в САС е доброволно.
2. Членовете на САС биват редовни и почетни
3. Редовен член на САС може да бъде всяско дееспособно физическо лице
4. Почетен член на САС може да бъде физическо лице от страната или чужбина което има особенни заслуги към сдружението.
5. Кандидатът за член подава молба по образец до Управителния съвет
6. За членовете на САС се води поименен списък.

Ръководни органи

1.Общото събрание на членовете на САС е върховен орган на сдружението
2.Общото събрание се счита за редовно , ако присъстват най- малко половината от всички редовни членове.

Управителен съвет

1. Управителният съвет е ръководен орган на САС .
2. Управителният съвет се избира от Общото събрание.
3. Изборът на членовете на Управителния съвет се извършва с явно гласуване.
4. Управителният съвет управлява , координира и ръководи цялостната дейност на САС .

Председател

1. Председателят на сдружението се избира за срок от 5 години измежду членовете
на Управителния съвет.
2. Председателят свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет , както и
представлява САС пред трети лица.

Секретар

1. Секретарят на САС се избира за срок от 5 години.
2. Секретарят на САС подпомага дейността на Председателя.
3. Поема функциите на Председателя / с изключение на правомощието му да представлява САС/ както и при случаи на отсъствие или временна обективна невъзможност на Председателя на САС.

Представителство

1. САС се представлява пред трети лица от Председателя.
2. САС има свой печат, емблема и знаме.

За повече информация, моля свържете се с нас!

10.04.1995г. 11.01.2006г.      

Следваща страница »


 
 
Хостинг, уеб дизайн и регистрация на домейни от Уеб Арт ЕООД